ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.