ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ
Εταιρεία Ανακύκλωσης Αδρανών Υλικών
με τον ΑΡ. ΓΕΜΗ : 153280912000.