ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Εταιρεία Ανακύκλωσης Αδρανών Υλικών